28 تیر 1390 @ 11:11 ب.ظ

نمی دونی

چشمهایم را که می بندم می روم به یک جای دور ... فارغ از زمان و مکان

فرو رفته ام در یک صندلی چوبی و قدیمی ... 

قطعه آوازی درگوشم می پیچد از همان نزدیکی ها ،

حیاط را آب و جارو کرده ام و خنکای نسیم عاشقانه نوازش می دهد صورتم را

انگار سالیان دراز گذشته است از سالهای جوانی ...

دستی لرزان و چروکیده مرا به سوی خود می خواند ، دست بالا میبرم و درآغوشش جای می گیرم  و سر بر شانه اش می نهم ...

هردو داریم زمزمه می کنیم و آرام می رقصیم انگار :

نمی دونی، نمی دونی وقتی چشمات پر خوابه،

                                              به چه رنگه، به چه حاله
                                                                   مثل یک جام شرابه


 دانلود نمی دونی _ عبدالعلی وزیری


 + این فقط یک رویا بود موقع شنیدن این آهنگ   

                              

                                                         

ارسال نظر خصوصی